راكتور بي هوازي با بستر شناور(AFBR)

اين راكتور حاوي دانه هاي ريزي همچون شن يا كربن فعال گرانوله است كه باكتري ها به آن مي چسبند. سرعت نسبتا بالاي جريان رو به بالاي فاضلاب باعث بلند شدن حاملهاي بيوفيلم تا نقطه اي مي شود كه نيروي منفي شناوري تقريبا برابر نيروي اصطكاك رو به بالاي ناشي از آب باشد. آنگاه ارتفاع بستر شناور ثابت مي شود. در حالت عادي قسمتي از پساب به ورودي برگشت داده مي شود. تا سرعت رو به بالاي زياد، حتي در موقعي كه دبي فاضلاب پايين است، حفظ شود. اغلب در اين راكتور پساب از ميان يك بستر شني كه رشد ميكروبي روي آن انجام شده رو به بالا حركت مي كند. در عين حال امتياز قابل توجهي در استفاده از كربن فعال گرانوله به عنوان بستر براي تصفيه فاضلاب هاي حاوي مواد سمي ولي قابل جذب ، نظير تركيبات فنولي مشاهده شده است.

مقدار خروجي كه بايد برگشته و با سوبسترا مخلوط شود، بوسيله غلظت پساب و سرعت شناورسازي تعيين مي شود. بارگذاري حجمي بسترهاي شناور مي تواند به شدت زياد باشد. و به نزديك Kg COD/ m³.day 100 برسد. معمولا اين راكتورها قابليت تصفيه با بارهاي آلي زياد را ندارند.