راكتور بي هوازي با بستر لجن متحرك(AMBR)

در اين راكتورها ، همانند راكتورهاي ABR ، تعدادي از بافلها در مسير جريان فاضلاب قرار مي گيرند كه باعث حركت مداوم رو به بالا و پايين فاضلاب و در نتيجه افزايش تلاطم هيدروليكي و افزايش تماس بين بيومس و خوراك ورودي مي شوند. راكتور بي هوازي با بستر لجن متحرك شبيه راكتور بافلدار بي هوازي است، با اين ويژگي كه در هر مرحله داراي اختلاط مكانيكي مي باشد. راهبري اين روش به صورتي است كه بدون استفاده از مديا يا جداساز مي توان لجن را در سيستم حفظ كرد. در اين روش، جهت فاضلاب ورودي راكتور ، به شكل دوره اي مطابق شكل عوض مي شود. به وسيله تغيير جهت فاضلاب ورودي، پد لجن در راكتورهاي سري بصورت يكنواخت باقي مي ماند.