راكتور بافلدار بي هوازي(ABR)

راكتورهاي ABR را مي توان بصورت تركيبي از راكتورهاي UASB بصورت سري دانست كه در اين راكتورها از يك سري از بافلهاي عمودي استفاده شده است كه قرار گرفتن اين بافلهادر مسير جريان ، باعث حركت جريان فاضلاب به سمت پايين و بالا و در نهايت ابتدا تا انتهاي راكتور مي شود. باكتري هاي درون راكتور به خاطر خصوصيات جريان و بيوگاز توليد شده ، مرتبا در حال بالا و پايين رفتن مي باشند. كه اين خصوصيت موجب تماس بيشتر آنها با مواد غذايي مي گردد. ضرايب پراكندگي محاسبه شده براي راكتور هاي ABR نشان مي دهند كه الگوي جريان در راكتور بين جريان نهرگونه و اختلاط كامل مي باشد. هرگونه انحراف از اين الگوي جريان مي تواند در نتيجه پديده ايجاد كانال در بستر بيومس يا بوجود آمدن فضاهاي مرده در راكتور باشد. براي ايجاد راندمان بهتر در اين راكتورها مي توان اصلاحات زير را اعمال كرد:

ايجاد تغييرات در طراحي بافلها براي هدايت جريان از ميان بستر لجن.

بهره گيري از يك سيستم جداساز براي به دام انداختن و برگرداندن جامدات.

استفاده از مديا در قسمت بالايي هرمحفظه راكتورهاي سري جهت نگهداري هرچه بيشتر جامدات بيولوژيكي.