رزومه شرکت مهندسی آرکاگستر

نام پروژه
توضیحات
کارفرما
تاریخ اجرا
احداث تصفيه خانه فاضلاب بیمارستان دوست محمد ظرفيت: ۲۵مترمكعب در شبانه روز نوع فرآيند: لجن فعال با هوادهي گسترده(EAAS) BOD ورودي:۳۰۰ میلی گرم بر لیتر BOD خروجي:۲۰میلی گرم بر لیتر سازمان مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي (وزارت راه و شهرسازی)
طراحي و احداث تصفيه خانه فاضلاب مجموعه تفریحی توریستی قوری قلعه ظرفيت: ۳۰مترمكعب در شبانه روز نوع فرآيند: لجن فعال با هوادهي گسترده(EAAS) BOD ورودي:۳۹۰ میلی گرم بر لیتر BOD خروجي:۳۷ میلی گرم بر لیتر شرکت توسعه گردشگری استان کرمانشاه
طراحي و احداث تصفيه فاضلاب بيمارستان بستك ظرفيت: ۷۰مترمكعب در شبانه روز نوع فرآيند: لجن فعال با هوادهي گسترده(EAAS) BOD ورودي:۳۰۰ میلی گرم بر لیتر BOD خروجي:۸۰ میلی گرم بر لیتر شركت سايد بتن
طراحي و احداث تصفيه خانه فاضلاب بيمارستاني بيمارستان فجر ماكو اروميه ظرفيت: ۱۰۰ مترمكعب در شبانه روز نوع فرآيند: لجن فعال با هوادهي گسترده(EAAS) BOD ورودي:۳۰۰ میلی گرم بر لیتر BOD خروجي:۸۰ میلی گرم بر لیتر دانشگاه علوم پزشكي آذربايجان غربي
طراحي و احداث تصفيه خانه فاضلاب پروژه كارخانه به رسان دارو ظرفيت: ۳۰ مترمكعب در شبانه روز نوع فرآيند: لجن فعال با هوادهي گسترده(EAAS) BOD ورودي:۳۰۰ میلی گرم بر لیتر BOD خروجي:۸۰ میلی گرم بر لیتر نوع اجرا: فلزی به رسان دارو